Algemene Voorwaarden goedkoopgeplaatst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen goedkoopgeplaatst, gevestigd te Utrecht, aan de Barnsteenlaan 44, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08217522 en de adverteerder waarop goedkoopgeplaatst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden kunnen door de adverteerder worden geraadpleegd, gedownload en opgeslagen op/van de website van goedkoopgeplaatst, te weten www.goedkoopgeplaatst.nl.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. goedkoopgeplaatst verschaft adverteerders de mogelijkheid om zelf via haar website advertenties te plaatsen op diverse advertentiewebsites in binnen- en buitenland. De adverteerder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zowel het plaatsen als de inhoud van zijn advertenties.
 5. goedkoopgeplaatst geeft geen garanties met betrekking tot de verkoopresultaten van de adverteerder.
 6. goedkoopgeplaatst geeft geen garanties voor wat betreft het functioneren van haar website, de website waarop de advertenties geplaatst worden en / of de veiligheid van het gebruik van haar website.
 7. De op de website van goedkoopgeplaatst vermelde prijzen/tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 8. De overeenkomst tussen goedkoopgeplaatst en de adverteerder wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 9. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de adverteerder goedkoopgeplaatst derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. goedkoopgeplaatst dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 10. goedkoopgeplaatst is steeds gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door (zelf gekozen) derden te laten uitvoeren en de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen bij de adverteerder.
 11. De adverteerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan goedkoopgeplaatst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de adverteerder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan goedkoopgeplaatst worden verstrekt, bij gebreke waarvan goedkoopgeplaatst het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de adverteerder in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de adverteerder de noodzakelijke gegevens aan goedkoopgeplaatst ter beschikking heeft gesteld.
 12. goedkoopgeplaatst is gerechtigd de namen, logo’s, merktekens en andere afbeeldingen van de opdrachtgever op haar website en andere uitingen weer te geven, tenzij de adverteerder hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.
 13. goedkoopgeplaatst is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst goedkoopgeplaatst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de adverteerder de verplichtingen niet zal nakomen, indien de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van de adverteerder niet langer van goedkoopgeplaatst kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 14. goedkoopgeplaatst is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van goedkoopgeplaatst kan worden gevergd.
 15. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van goedkoopgeplaatst op de adverteerder onmiddellijk opeisbaar. Indien goedkoopgeplaatst de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 16. Indien goedkoopgeplaatst tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 17. Indien de ontbinding aan de adverteerder toerekenbaar is, is goedkoopgeplaatst gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 18. Indien de adverteerder zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is goedkoopgeplaatst gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de adverteerder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 19. In geval van betalingsonmacht zijdens de adverteerder, bijvoorbeeld vanwege surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of een andere omstandigheid waardoor de adverteerder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het goedkoopgeplaatst vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van goedkoopgeplaatst op de adverteerder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 20. Indien de adverteerder een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door goedkoopgeplaatst gemaakte (on)kosten integraal aan de adverteerder in rekening worden gebracht.
 21. goedkoopgeplaatst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de adverteerder indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 22. Betaling door de adverteerder dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door goedkoopgeplaatst aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door goedkoopgeplaatst aangegeven. goedkoopgeplaatst is gerechtigd om periodiek te factureren.
 23. Indien de adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de adverteerder van rechtswege in verzuim. Alsdan is de adverteerder over het opeisbare factuurbedrag rente verschuldigd van 1% per maand, vanaf het moment dat de adverteerder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand wordt als een volledige maand aangemerkt.
 24. Indien de adverteerder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is de adverteerder buitengerechtelijke kosten van 15% over het openstaande factuurbedrag en de verschuldigde rente verschuldigd (de totaal verschuldigde som) aan goedkoopgeplaatst, zulks met een minimum van € 150,00.
 25. goedkoopgeplaatst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat goedkoopgeplaatst is uitgegaan van door of namens de adverteerder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 26. goedkoopgeplaatst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit de inhoud van de advertentie(s) van de adverteerder. De adverteerder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en de inhoud van zijn advertentie(s).
 27. Aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de website van goedkoopgeplaatst dan wel de (advertentie)websites van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. goedkoopgeplaatst heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk.
 28. Aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, ontstaan door enig handelen of nalaten door derden, waaronder begrepen het niet plaatsen van één of meerdere advertenties en / of het blokkeren van één of meerdere accounts van de adverteerder, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. goedkoopgeplaatst heeft hierover geen zeggenschap en hierop geen invloed en is hiervoor niet aansprakelijk.
 29. Indien goedkoopgeplaatst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van goedkoopgeplaatst beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de met de adverteerder gesloten overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 30. goedkoopgeplaatst is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 31. De adverteerder vrijwaart goedkoopgeplaatst voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan goedkoopgeplaatst toerekenbaar is. Indien goedkoopgeplaatst uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de adverteerder gehouden goedkoopgeplaatst zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de adverteerder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is goedkoopgeplaatst, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van goedkoopgeplaatst en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de adverteerder.
 32. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij goedkoopgeplaatst partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 33. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.